Vërejtje: Aplikacionet e pranuara pas datës së mbylljes nuk do të merren parasysh!