Konkurs publik në gjuhën shqipe

Në bazë të funksioneve dhe kompetencave që parashihen në nenin 21, lidhur me nenin 17 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike (Ligji m.03/L-087), i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L- 111 dhe Ligjin nr.05/L-009 për NP, Komisioni i Auditimit të KRU “Prishtina” Sh.A., vendosi te ri-shpall këtë:

KONKURS PUBLIK

Për plotësimin e një (1) pozite

1. ZYRTAR/E PËR AUDITIM TË BRENDSHËM

Icon

Aplikacioni për punësim 59.48 KB 29 downloads

Icon

Deklarata nën Betim 69.43 KB 8 downloads

Në bazë të funksioneve dhe kompetencave që parashihen në nenin 21, lidhur me nenin 17 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike (Ligji m.03/L-087), i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L- 111 dhe Ligjin nr.05/L-009 për NP, Bordi i Drejtorëve të KRU “Prishtina” Sh.A., vendosi te ri-shpall këtë:

KONKURS PUBLIK

Për plotësimin e një (1) pozite

1.SEKRETAR/E

Icon

Konkursi – Sekretar/e 725.17 KB 80 downloads

Icon

Aplikacioni për punësim 59.48 KB 29 downloads

Icon

Deklarata nën Betim 69.43 KB 8 downloads

Javni konkurs srbski jezik

Na osnovu funkcija i ovlašćenja predviđenih članom 21, u vezi sa članom 17 Zakona o javnim preduzećima (Zakon br. 03/L-087), izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-111 i Zakonom br. 05/L-009 za jP, Upravni odbor RKV “Priština” AD., odlučili su da ponovo   objavi:

JAVNI KONKURS

Za popunjavanje jedne (1) pozicije

1. SLUŽBENIK ZA INTERNU REVIZIJU

Icon

Sluzbenik za Internu Reviziju 472.37 KB downloads

Icon

Aplikacija za zapošljavanje 56.85 KB downloads

Icon

Izjava pod Zakletvom 69.40 KB downloads

Na osnovu funkcija i ovlašćenja predviđenih članom 21, u vezi sa članom 17 Zakona o javnim preduzećima (Zakon br. 03/L-087), izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-111 i Zakonom br. 05 /L-009 za jP, Upravni odbor  RKV “Priština” AD., odlučili su da ponovo objavi:

JAVNI KONKURS

Za popunjavanje jedne (1) pozicije

1.SEKRETAR

Icon

Sekretar 386.78 KB 1 downloads

Icon

Aplikacija za zapošljavanje 56.85 KB downloads

Icon

Izjava pod Zakletvom 69.40 KB downloads