Konkurs për dy pozita: Kryeshef Ekzekutiv dhe Zyrtar Kryesor Financiar

 

 

Icon

Deklarata nën Betim 171.30 KB 40 downloads

Icon

Declaration under Oath 87.53 KB 2 downloads

Icon

Izjava pod Zakletvom 194.01 KB 3 downloads

Icon

Aplikacioni për punësim 59.45 KB 64 downloads