Slider
Konsumatorët
Shërbime për konsumatorë shtëpiak & komercial
Fatura dhe pagesat
Regjistrohuni për të menaxhuar llogarinë tuaj
Vende të lira të punës
Informata lidhur me Vende të lira të punës
Web - GIS
WEB - Gis informata per rrjetin e ujit

LAJME DHE NGJARJE

KRU ” Prishtina ” : Kur ti dhuron gjak, ti ke shpëtuar jetë!

Prishtinë, 5 mars – Gjatë ditës së sotme, U.D. i kryeshefit ekzekutiv të KRU ” Prishtina ” sh.a. Msc. Sokol Xhafa priti në takim përfaqësuesen e Qendrës Kombëtare të Kosovës për Transfuzionin e Gjakut, znj. Albana Gashi / menaxhere për organizimin dhe promovimin vullnetar të gjakut. Dhurimi i gjakut është një veprim vullnetar që rrjedhë nga fryma e pastër e

Lexo më shumë »
Të gjithë së bashku,për jetë të shëndetshme!

Prishtinë, 3 mars – Ruajtja dhe mbrojtja e rrjetit të kanalizimit , e domosdoshme për një ambient të pastër dhe jetë të shëndetshme.Nevojitet kujdesje nga secili prej nesh.Ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujërave të zeza çdo ditë po intervenojnë në mbi 15 raste në sistemin e rrjetit të kanalizimit, pastrim pusetash, zhbllokime të kanalizimit , vendosje të kapakëve ,etj.Në

Lexo më shumë »
UP-ja nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me KRU “Prishtina”, për angazhimin e studentëve në punë praktike.

Prishtinë, 3 mars – Në Rektoratin e Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “PRISHTINA”dhe Fakultetit të Ndërtimtarisë në UP . Marrëveshja e nënshkruar ka për qëllim ngritjen profesionale të studentëve të programeve të Fakultetit të Ndërtimtarisë, duke i angazhuar studentët në punë praktike në ambientet e Ujësjellësit të Prishtinës.Memorandumi i bashkëpunimit

Lexo më shumë »
Rrjedhja e ujit në lagjen “Kalabria” në Prishtinë.

Prishtinë , 24 shkurt – Ekipet e mirëmbajtjes dhe operimit të KRU” Prishtina” po vazhdojnë me punimet teknike, konkretisht intervenimin në sanimin e gypit të ujit në lagjen ” Kalabria” në Prishtinë.Kjo lagje, duke filluar nga ora 13:00 sot, do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijshëm deri në sanimin e gypit që është duke shkaktuar rrjedhje të

Lexo më shumë »
Close Menu

Kërkesë për riprogramim të borgjit

Çdo konsumator i cili për shkaqe të ndryshme nuk ka mundur ta paguaj borgjin ndaj KRU Prishtina sh.a, mund te bej ri-programimin e borgjit duke plotesuar formularin.

Kërkesa për ri-programim te borgjit bëhet në sportelet e Shërbimit ndaj Konsumatorëve

FORMULARI I ANKESËS/KËRKESËS SË KONSUMATORIT

KONTRATA MBI PAGESËN E BORXHIT TË VJETËR

 

Kërkesë për kontrollimin e njehsorit

Çdo konsumator mund të bëjë kërkesë për kontrollimin e pikës matëse. Për të realizuar këtë kërkesë konsumatori duhet të dorëzojë kërkesën me shkrim në sportelet e Shërbimit ndaj Konsumatorëve. Ekipet e autorizuara të KRU Prishtina do të bëjnë kontrollimin në afatin e duhur.

FORMULARI I ANKESËS/KËRKESËS SË KONSUMATORIT

Ndërrimi i tarifës nga konsumatori amvisëri në konsumator komercial dhe anasjelltas

Ndërrimi i grupit tarifor bëhet me kërkesën e konsumatorit që duhet të bëhet në sportelet e Shërbimit ndaj Konsumatorëve. Çdo ndërrim i veprimtarisë së objektit, duhet të pasqyrohet me ndërrimin e tarifave për shërbimet e ujit dhe kanalizimit. Ndërrimi i veprimtarisë nënkupton ndërrimin e statusit të konsumatorit nga ai i amvisërisë në komercial dhe anasjelltas, për shkak të rritjes apo zvogëlimit të ujit të angazhuar në objekt.

FORMULARI I ANKESËS/KËRKESËS SË KONSUMATORIT

Mbyllja e llogarisë/ aktivizimi i llogarisë së mbyllur

Derisa e keni shfrytëzuar uji në një objekt dhe keni qenë të regjistruar si konsumator, e ndërkohë më nuk e shfrytëzoni ujin (nuk ju nevojitet), që të ndalet faturimi (vetëm taksa) më tutje dhe kartela të mbyllet, të pasivizohet, Ju duhet të veproni si më poshtë:

– Të vini në sportelet e Shërbimit ndaj Konsumatorëve, të bëni kërkesën me shkrim  për pasivizim të pikës matëse dhe mbyllje të llogarisë, respektivisht për ndërprerje të furnizimit me uje,
– Pagesa e shërbimit për shkyçje,
– Dëftesë – pagesa që dëshmon pagesën e borxhit në tërësi.

FORMULARI I ANKESËS/KËRKESËS SË KONSUMATORIT

Ndërrimi i njehsorit, pikës matëse

– Kërkesa me shkrim e konsumatorit për arsyen e ndërrimit të njehsorit. Formulari mund ta shkarkoni këtu, gjithashtu mund të merret edhe sportelet e KRU Prishtina sh.a.
– Dëftesë- pagesa që dëshmon pagesën e borxhit në tërësi.

FORMULARI I ANKESËS/KËRKESËS SË KONSUMATORIT

Ndërrimi i pronarit, respektivisht ndërrimi i emrit në kartelën e llogarisë

Çdo ndërrim i të dhënave të shfrytëzuesit të ujit brenda një objekti të pikës matëse, duhet të paraqitet në KRU Prishtina sh.a. Që do të thotë, se shfrytëzuesi i cili pretendon të jetë konsumator i ardhshëm, duhet të paraqitet në sportelet e KRU Prishtina sh.a. dhe të sjellë dokumentacionin si në vijim. Me rastin e shitblerjes së pronave, njëra ndër veprimet që konsumatori i ardhshëm duhet të bëjë, është edhe kontrollimi i detyrimeve të asaj pike matëse që ka ndaj KRU Prishtina sh.a. Pra, duhet të sigurohet kartela e transaksioneve në të cilën figuron se nuk ka asnjë borxh ndaj KRU Prishtina sh.a.
Për t’u bërë ndërrimi i emrit të konsumatorit, duhet të nënshkruhet kontrata e re për furnizim me uje. Ndërsa për ndërrimin e emrit nevojiten dokumentet si në vijim:

Kur ndërrohet pronari-shitblerje:
– Kërkesa e konsumatorit për ndryshimin e emrit,
– Kopja e kontratës së shitblerjes e vërtetuar në gjyq,
– Dëftesë- pagesa që dëshmon pagesën e borxhit në tërësi.

Kur konsumatori kërkon ndryshimin e emrit me pjesëtar tjetër të familjes, nevojiten:
– Kërkesa e konsumatorit për ndryshimin e emrit,
– Certifikata familjare dhe deklarata nga konsumatori paraprak (aktual), që me dëshirë kërkon të ndërrohet emri në kartelën e llogarisë,
– Dëftesë- pagesa që dëshmon pagesën e borxhit në tërësi.

Kur konsumatori aktual lëshon objektin me qira, nevojiten:
– Kërkesa e qiramarrësit për ndryshimin e emrit,
– Certifikata e pronësisë së objektit,
– Kopja e kontratës për dhënien e objektit me qira,
– Certifikata e biznesit e qiramarrësit nëse objekti lëshohet me qira për veprimtari komerciale,
-Dëftesë -pagesa që dëshmon pagesën e borxhit në tërësi.

Kur konsumatori i evidentuar vdes, nevojiten:
– Kërkesa e anëtarit të familjes së konsumatorit që ka vdekur për ndryshimin e emrit,
– Certifikata familjare dhe certifikata e vdekjes,
– Dëftesë- pagesa që dëshmon pagesën e borxhit në tërësi.

DEKLARATË MBI POSEDUESIN FAKTIK PËR NDRRIMIN E EMRIT TE PRONARIT

Regjistrimi i konsumatorit të ri në KRU Prishtina sh.a.

Që të regjistroheni si konsumator i ri, ju duhet të paraqiteni në sportelet e Shërbimit për Konsumator dhe të plotësoni aplikacionin për lidhje të re. Me vete duhet të keni dokumentin identifikues. Konsumatorët komercialë duhet të sjellin edhe regjistrimin e biznesit. Nga ekipet e KRU Prishtina do të bëhet pranimi teknik. Pastaj do të bëni kërkesën për kyçje dhe të nënshkruani kontratën për furnizim me uje. KRU Prishtina do ta bëjë lidhjen e pikës matëse të konsumatorit brenda 48 orëve prej pranimit të kërkesës për kyçje.

Pas kësaj, konsumatori do të ketë status legal dhe mund t’i gëzojë të gjitha të drejtat sipas kontratës së nënshkruar për furnizim me uje.

APLIKACION PËR KUSHTE TEKNIKE
APLIKACION PËR KYÇJE
APLIKACION PËR LEGALIZIM TË KYÇJES INDIVIDUALE
APLIKACION PËR LEGALIZIM TË KYÇJES KOLEKTIVE
APLIKACION PËR DHËNJËN E INFORMACIONEVE PËR INFRASTRUKURË

Mbyll Panelin