Lajme dhe Ngjarje

,,Parku i Biznesit,, në Drenas nga sot mbetet pa ujë të pijshëm,


Prishtina, 25 October – RWC “Prishtina” j.s.c. informs all customers of “Business Park” in Drenas that, starting from today until Sunday 28 October 2018, there will be interruption of drinking water supply. The reason for interruption of drinking water supply is planned rehabilitation work at the pumping station in Vragoli village. Since we have no other alternative, we cannot technically supply the “Business Park” with drinking water. Planned works include rehabilitation of the reservoir and installation of a second pump.
These technical works are being executed for better supply of potable water, especially for the “Business Park” in the municipality of Drenas.
We thank the customers for understanding!

Prishtinë, 25 tetor – KRU ,,Prishtina,,  sh.a. njofton të gjithë konsumatorët e ,,Parkut të Biznesit,, në Drenas se, duke fillur nga dita e sotme e deri të dielën më 28 tetor 2018 do të kenë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijshëm. Arsyeja e ndërprerjes së sistemit të furnizimit me ujë të pijshëm është se, në stacionin e pompimit në fshatin Vragoli kemi punë të planifikuara rehabilituese të objektit. Pasi nuk kemi alternativa të tjera, teknikisht nuk mundemi të furnizojmë ,,Parkun e Bisnesit,, me ujë të pijshëm. Punët e planifikuara përfshijnë, rehabilitimin e rezervuarit si  dhe vendosjen e një pompe të dytë.

Këto punë teknike po bëhen për një sigurim më të mirë të furnizimit me ujë të pijshëm enkas për ,,Parkun e Biznesit,, në komunën e Drenasit.

Falënderojmë konsumatorët për mirëkuptim!

Priština, 25. oktobar – RKV “Priština” a.d informiše sve klijente “Biznis parka” u Glogovac da će od danas do nedelje 28. oktobra 2018 će biti poremećaja u snabdevanje pitkom vodom. Razlog za poremećaj sistema za snabdevanje pitkom vodom je da su na pumpnoj stanici u selu Vragoli planirani radovi na rehabilitaciji objekta. . Pošto nemamo druge alternative, tehnički ne možemo snabdeti “Biznis park” pitkom vodom. Planirani radovi uključuju sanaciju rezervoara i postavljanje druge pumpe. Ovi tehnički poslovi se vrši za bolju sigurnost snabdijevanja vodom za piće, posebno za “ Biznis Park “u Opštinu Glogovcu.
Zahvaljujemo kupcima na razumevanju!

TË NGJAJSHME