Lajme dhe Ngjarje

Nga Fabrika e Trajtimit të Ujit në ,,Shkabaj,, Drejtorët e Bordit të ujësjellësit  të Prishtinës me mesazhe të qarta për konsumatorët!

Prishtinë , 23 korrik – Bordi i Drejtorëve të Kompanisë  Rajonale të Ujësjellësit ”Prishtina” sh.a. në përbërje të Betim Berisha / kryesues dhe Bajram Jashari /anëtarë, së bashku me Kryeshefin Ekzekutiv të kompanisë Ilir Abdullahu, zëvendëskryeshefin Kujtim Xhelili dhe zyrtarin kryesor financiar Sokol Duraku, gjatë ditës së sotme zgjodhën të vizitojnë Fabrikën e Trajtimit të Ujit në Shkabaj. Drejtorët e bordit të ujësjellësit të Prishtinës u njoftuan më për së afërmi me fabrikën më të re të ujit të pijshëm në Republikën e Kosovës, gjendjen e përgjithshme të infrastrukturës aktuale të rrjetit të ujësjellësit, ujërave të zeza, furnizimin e qëndrueshëm me ujë të pijshëm për Komunat në të cilat ofrojmë shërbime të ujësjellësit dhe kanalizimit, bashkërendimin e investimeve, projektet specifike zhvillimore, sfidat dhe vështirësitë me të cilat po përballet Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” , që të gjitha në kontekst të zgjerimit të rrjetit dhe përmirësimit të vazhdueshëm të shërbimeve ndaj konsumatorëve të tetë komunave.
Ndër të tjerash, ata u zotuan se me të gjitha kapacitetet e tyre profesionale do të jenë mbështetësit kryesorë në realizimin e objektivave të kompanisë, që ndërlidhen direkt me përmirësimin e shërbimeve ndaj konsumatorëve, filluar nga furnizimi me ujë të pijshëm 24 h pa ndërprerë dhe cilësia e ujit bazuar në standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, kyçja e vendbanimeve të reja në sistem ujësjellësi dhe kanalizimi, mënyra të lehta procesuese në pagesat e shërbimeve, intervenime të shpejta në sistemin e rrjetit të ujësjellësit, vendosje e infrastrukturës së re të ujësjellësit, etj.
Mesazhi i tyre drejtuar konsumatorëve ishte mjaft i qartë/
–              Paguani rregullisht faturat e ujësjellësit dhe kanalizimit,
–              Shpenzoni racionalisht ujin e pijshëm, mos e shpërdoroni.
–              Ne ju garantojmë shërbime gjithnjë e më cilësore.Priština, 23. jul – Upravni odbor Regionalne vodovodne kompanije “Priština” ad  u sastavu: Betim Berisha / predsjedavajući i Bajram Jashari / članovi, zajedno sa glavnim izvršnim direktorom kompanije Ilir Abdullahu, zamjenikom načelnika štaba Kujtim  Dzelili  i glavnim finansijskim službenikom Sokol Duraku, danas su izabrali posjetiti postrojenje za preradu vode u Škabaj
Direktori Upravnog odbora  vodovoda Prištine su ukratko predstavljeni sa najnovijom fabrikom vode za piće u Republici Kosovo, ukupnim stanjem postojeće infrastrukture vodovoda, otpadnih voda, održivog snabdevanja vodom. Opštine u kojima nudimo usluge vodosnabdevanja i kanalizacije, koordinaciju investicija, specifične razvojne projekte, izazove i teškoće sa kojima se suočava Regionalni vodovod “Priština”, sve u kontekstu širenja mreže i stalnog poboljšanja usluga korisnicima osam opština
Između ostalog, obećali su da će sa svim svojim profesionalnim kapacitetima biti glavni nosioci ostvarivanja ciljeva kompanije, direktno vezani za poboljšanje usluga korisnicima, počevši od 24 sata snabdijevanja pitkom vodom bez prekida i kvaliteta vode zasnovane na standardima Svjetske zdravstvene organizacije, uključivanje novih naselja u sistem vodosnabdijevanja i kanalizacije, metode lake obrade u plaćanju usluga, brze intervencije u sistemu vodosnabdijevanja, uspostavljanje nove infrastrukture vodosnabdijevanja, itd
Njihova poruka potrošačima bila je sasvim jasna /
– Redovno plaćati račune za vodu i kanalizaciju,
– Racionalno trošite vodu za piće, ne trošite je.
– Garantujemo vam sve kvalitetnije usluge

TË NGJAJSHME