Lajme dhe Ngjarje

 Disa zona të larta furnizuese pa ujë të pijshëm si shkak i një defekti në pompë,

Prishtinë, 21 korrik – Kompania Rajonale e Ujësjellësit ” Prishtina ” sh.a.  njofton konsumatorët e disa zonave të larta furnizuese në Prishtinë se, për shkak të një defekti në njërën nga tre pompat e rezervuarit të Mirëditës në lagjen ” Velania” , sot janë pa ujë të pijshëm, me çrast ka vështirësi  në mbulueshmërinë me furnizim me ujë në pika të larta, si shkak i konsumit të rritur të ujit në këto temperatura të larta.

Zonat e larta që janë të prekur në furnizim me ujë të pijshëm për shkak të defektit në pompën e rezervuarit të “Mirëditës” janë: një pjesë e lagjes “ Vreshtat”, “Tasligje 3”,një pjesë e lartë e lagjes “ Sofalia”, rruga e Bledit dhe pika më e lartë e lagjes “Mati”.

Ekipet e mirëmbajtjes se makinerisë dhe rrjetit të uësjellësit, tashmë janë duke u marrë me sanimin e defektit në pompë dhe pritet që furnizimi me ujë të pijshëm të rikthehet gjatë orëve të sotme të pasditës.

 

Faleminderit për mirëkuptim!

Priština, 21. jul – Regionalna vodovodna kompanija “Priština” ad. izveštava kupce nekih područja visokog nivoa u Prištini da zbog defekta u jednom od tri pumpama  rezervoara “Mirdita”u Velaniji, danas nema vode za piće, gde postoje poteškoće u pokrivanju vodosnabdevanja u visoke tačke, kao rezultat povećane potrošnje vode na ovim visokim temperaturama.
Visoka područja koja su zahvaćena pitkom vodom zbog defekta u akumulaciji “Mirdita ” su: dio naselja “Vreshtat”, “Tasligje 3”, visoki dio naselja “Sofalia”, put Bleda i najviša tačka u naselju “Mati”.
Timovi za održavanje mašinerije  i mreže cjevovoda već se bave popravkom kvarova na pumpama i očekuje se da će se opskrba pitkom vodom vratiti u današnje popodnevne sate.
Hvala na razumevanju!

TË NGJAJSHME