Skema organizative e KRU  “Prishtina” sh.a. është e modelit të piramidës në delegimin e kompetencave, përgjegjësive dhe autorizimeve nga “lartë poshtë”, kryerjen dhe raportimin e përmbushjes së të njëjtave nga “poshtë lartë”.

Skema organizative aktuale është  miratuar nga Bordit të Drejtorëve në mbledhjen e IV të mbajtur më 21.10.2020, vendimi nr. IV-03.

Skema mund të ndryshojë vetëm në rast të ndryshimeve të domosdoshme që mund të bëjë në emer të aksionarit e bën Bordi i Drejtrove (Qeveria e Republikës së Kosovës).

Icon

Organogrami 2021-2023 372.92 KB 60 downloads