Linqet

Portali Shtetëror i Republikës së Kosovës

 https://www.rks-gov.net/sq-AL/Pages/Fillimi.aspx

Presidenca

 www.president-ksgov.net

Kuvendi i Kosovës

 http://www.kuvendikosoves.org/

Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës

https://gzk.rks-gov.net/

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit

http://www.arru-rks.org/

European Water Regulators

http://www.wareg.org/

Shoqata Ndërkombëtare e Ujit (IWA)

 www.iwa-network.org

Platforma për shërbimet e ujit dhe ujërave të zeza në rajonin e Danubit  

 http://www.danubis.org/

Konsumatorët
Shërbime për konsumatorë shtëpiak & komercial
Fatura dhe pagesat
Identifikohuni ose regjistrohuni për të menaxhuar llogarinë tuaj
Vende të lira të punës
Informata lidhur me Vende të lira të punës, për më shumë