Kuadri ligjor përbëhet nga:

 Legjislacioni primar

Legjislacioni primar i cili siguron autorizimet, përgjegjësit, mandatin për rregullimin e shërbimeve të ujit në Kosovë të ARRU. Gjithashtu në këtë ligj janë parapar përgjegjësit dhe mandati i Drejtorit, Zavendës Drejtorit, Kreysuesit të Komisionit Shqyrtues, dispozitat ndëshkimore etj

Icon

Statuti i KRU Prishtina sh.a 8.58 MB 21 downloads

Legjislacioni sekundar

Në pajtim me autorizimet e dhëna me Ligjin Nr.05/l-042, ARRU ka nxjerrë akte nënligjore – Rregulloret – me të cilat në mënyrë më të hollësishme janë rregulluar fushat e veçanta të përgjegjësive sipas mandatin që ka ARRU si:

Legjislacioni relevant

Icon

Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit 152.33 KB 18 downloads

Icon

Ligji për Ndërmarrjet Publike 189.61 KB 42 downloads

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.