Kuadri ligjor përbëhet nga:

 Legjislacioni primar

Legjislacioni primar i cili siguron autorizimet, përgjegjësit, mandatin për rregullimin e shërbimeve të ujit në Kosovë të ARRU. Gjithashtu në këtë ligj janë parapar përgjegjësit dhe mandati i Drejtorit, Zavendës Drejtorit, Kreysuesit të Komisionit Shqyrtues, dispozitat ndëshkimore etj

Legjislacioni sekundar

Në pajtim me autorizimet e dhëna me Ligjin Nr.05/l-042, ARRU ka nxjerrë akte nënligjore – Rregulloret – me të cilat në mënyrë më të hollësishme janë rregulluar fushat e veçanta të përgjegjësive sipas mandatin që ka ARRU si:

Legjislacioni relevant

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.