Nëse mendoni se në ndonjë mënyrë ju është bërë parregullsi në lidhje me faturat e ujit (apo në kartelën e llogarisë suaj), nga KRU Prishtina sh.a., atëherë Ju mund të paraqisni një ankesë në sportelet e Shërbimit ndaj Konsumatorëve, duke specifikuar ankesën tuaj si më poshtë.

Si të bëj një ankesë?

Hapi  1.Paraqituni në sportelet e Shërbimit ndaj Konsumatorit ose shkarkoni formularin e ankesave të konsumatorit.
Hapi  2.  Plotësoni të dhënat mbi konsumatorin.
Hapi  3.Vendosni shenjën (kliko në katrorin e hijezuar) për të specifikuar llojin e ankesës apo kërkesës.
Hapi  4.Shënoni ndonjë të dhënë që mund t’ju ndihmojë në shqyrtimin më të drejtë të ankesës suaj.
Hapi  5.Nënshkruani formularin dhe vendosni datën në formularin e ankesave.
Hapi  6.Duke i bashkangjitur dokumentet përcjellëse që mendoni se do t’ju ndihmojnë në shqyrtimin më të drejtë të ankesës, dërgoni formularin në sportelin më të afërt të KRU Prishtina. Gjatë dorëzimit, kërkoni nga zyrtari në sportel t’ ju japë një  kartonin me numer referent, me të cilin dëshmohet se keni bërë ankesë apo kërkesë.

Mënyra tjetër është të dërgoni ankesën me postë elektronike në adresën info@kru-prishtina.com, përmes kutisë së sugjerimeve nëpër të gjitha distriktet/nëndistriktet apo përmes web-faqes www.kru-prishtina.com te fusha FATURA ONLINE.

Në të gjitha njesit e KRU Prishtina gjenden kutitë e sugjerimeve në të cilat, Ju konsumatorë  të nderuar mund t’i vendosni sugjerimet, kërkesat, lëvdatat apo ankesat lidhur me shërbimet tona dhe për sjelljet e punëtorëve të KRU Prishtina sh.a.

Më poshtë mund t’i gjeni disa prej llojeve të ankesave të cilat mund t’i bëni në sportelet e shërbimit ndaj konsumatorëve:

Pagesa e pa regjistruar

Nëse konsumatori vë re se pagesa e bërë, nuk është regjistruar në llogarinë e tij duhet të paraqitet në sportelet e Shërbimit ndaj Konsumatorëve në KRU Prishtina sh.a., të bëjë ankesë duke bashkangjitur dëftesë-pagesën e tij dhe dëshmi të tjera.

Bilanci fillestar gabim

Gjatë bartjes së të dhënave është bërë gabim.

Mosmarrja e faturave

Nëse faturat e juaja nuk vijnë me rregull apo nuk vijnë fare, paraqiteni këtë në KRU Prishtina sh.a. që kjo mos të ndodhë në të ardhmen.

Mbilimiti

Nëse ju jeni faturuar me mbi limit për shkak të gabimeve të leximit apo faturimit.

Lexim jo korrekt

Njehsori juaj nuk është lexuar ashtu siç jeni faturuar, me meter kub që  nuk i keni shpenzuar.

Lexim jo i rregullt

Orematesi që regjistron ujin e shpenzuar nuk është lexuar me rregull, muaj për muaj, dhe keni grumbullim të m3 të shpenzuar vetëm në një faturë.

Orematesi jo i saktë

Nëse konsumatori dyshon se orematesi bën matje jo të saktë, atëherë duhet të paraqitet në sportelet e KRU Prishtina dhe të bëjë ankesë.

Kërkesë për shlyerje të borxhit

Keni privatizuar një ndërmarrje dhe në kartelën e ndërmarrjes së privatizuar është një borxh që i takon ndërmarrjes së vjetër, kërkoni të shlyhet ky borxh dhe të ndërrohet emri, me vete sillni të gjitha dokumentet e procesit të privatizimit dhe të dhënat e firmës suaj.

Keni pronë, që ka qenë e uzurpuar nga uzurpatorë të ndryshëm dhe  borxhi i akumuluar nga uzurpatori nuk është i juaji. Paraqituni në sportelet e KRU Prishtina sh.a. dhe me vete sillni dokumentet e lëshuara nga Agjencioni Kosovar  i Pronës, i cili dëshmon se prona juaj ka qenë e uzurpuar. Ju keni pranuar çelësat e pronës prej një datë të caktuar dhe kërkoni që të shlyhet shpenzimi deri në atë datë. Borxhi i pakontestuar duhet të paguhet.

Shkyçje pa njoftim

Nëse jeni shkyçur nga rrjeti i furnizimit me uje te pishem pa njoftim. Paraqituni në KRU Prishtina me deklaratën tuaj duke kërkuar të dini pse nuk keni marrë njoftim.

Ankesa tjera

Nëse keni ndonjë ankesë dhe nuk ju përshtatet asnjëra prej  specifikimeve më lart, atëherë  shkruani me fjalë ankesën tuaj.

Konsumatorët
Shërbime për konsumatorë shtëpiak & komercial
Fatura dhe pagesat
Identifikohuni ose regjistrohuni për të menaxhuar llogarinë tuaj
Vende të lira të punës
Informata lidhur me Vende të lira të punës, për më shumë
Close Menu

Kërkesë për riprogramim të borgjit

Çdo konsumator i cili për shkaqe të ndryshme nuk ka mundur ta paguaj borgjin ndaj KRU Prishtina sh.a, mund te bej ri-programimin e borgjit duke plotesuar formularin.

Kërkesa për ri-programim te borgjit bëhet në sportelet e Shërbimit ndaj Konsumatorëve

FORMULARI I ANKESËS/KËRKESËS SË KONSUMATORIT

KONTRATA MBI PAGESËN E BORXHIT TË VJETËR

 

Kërkesë për kontrollimin e njehsorit

Çdo konsumator mund të bëjë kërkesë për kontrollimin e pikës matëse. Për të realizuar këtë kërkesë konsumatori duhet të dorëzojë kërkesën me shkrim në sportelet e Shërbimit ndaj Konsumatorëve. Ekipet e autorizuara të KRU Prishtina do të bëjnë kontrollimin në afatin e duhur.

FORMULARI I ANKESËS/KËRKESËS SË KONSUMATORIT

Ndërrimi i tarifës nga konsumatori amvisëri në konsumator komercial dhe anasjelltas

Ndërrimi i grupit tarifor bëhet me kërkesën e konsumatorit që duhet të bëhet në sportelet e Shërbimit ndaj Konsumatorëve. Çdo ndërrim i veprimtarisë së objektit, duhet të pasqyrohet me ndërrimin e tarifave për shërbimet e ujit dhe kanalizimit. Ndërrimi i veprimtarisë nënkupton ndërrimin e statusit të konsumatorit nga ai i amvisërisë në komercial dhe anasjelltas, për shkak të rritjes apo zvogëlimit të ujit të angazhuar në objekt.

FORMULARI I ANKESËS/KËRKESËS SË KONSUMATORIT

Mbyllja e llogarisë/ aktivizimi i llogarisë së mbyllur

Derisa e keni shfrytëzuar uji në një objekt dhe keni qenë të regjistruar si konsumator, e ndërkohë më nuk e shfrytëzoni ujin (nuk ju nevojitet), që të ndalet faturimi (vetëm taksa) më tutje dhe kartela të mbyllet, të pasivizohet, Ju duhet të veproni si më poshtë:

– Të vini në sportelet e Shërbimit ndaj Konsumatorëve, të bëni kërkesën me shkrim  për pasivizim të pikës matëse dhe mbyllje të llogarisë, respektivisht për ndërprerje të furnizimit me uje,
– Pagesa e shërbimit për shkyçje,
– Dëftesë – pagesa që dëshmon pagesën e borxhit në tërësi.

FORMULARI I ANKESËS/KËRKESËS SË KONSUMATORIT

Ndërrimi i njehsorit, pikës matëse

– Kërkesa me shkrim e konsumatorit për arsyen e ndërrimit të njehsorit. Formulari mund ta shkarkoni këtu, gjithashtu mund të merret edhe sportelet e KRU Prishtina sh.a.
– Dëftesë- pagesa që dëshmon pagesën e borxhit në tërësi.

FORMULARI I ANKESËS/KËRKESËS SË KONSUMATORIT

Ndërrimi i pronarit, respektivisht ndërrimi i emrit në kartelën e llogarisë

Çdo ndërrim i të dhënave të shfrytëzuesit të ujit brenda një objekti të pikës matëse, duhet të paraqitet në KRU Prishtina sh.a. Që do të thotë, se shfrytëzuesi i cili pretendon të jetë konsumator i ardhshëm, duhet të paraqitet në sportelet e KRU Prishtina sh.a. dhe të sjellë dokumentacionin si në vijim. Me rastin e shitblerjes së pronave, njëra ndër veprimet që konsumatori i ardhshëm duhet të bëjë, është edhe kontrollimi i detyrimeve të asaj pike matëse që ka ndaj KRU Prishtina sh.a. Pra, duhet të sigurohet kartela e transaksioneve në të cilën figuron se nuk ka asnjë borxh ndaj KRU Prishtina sh.a.
Për t’u bërë ndërrimi i emrit të konsumatorit, duhet të nënshkruhet kontrata e re për furnizim me uje. Ndërsa për ndërrimin e emrit nevojiten dokumentet si në vijim:

Kur ndërrohet pronari-shitblerje:
– Kërkesa e konsumatorit për ndryshimin e emrit,
– Kopja e kontratës së shitblerjes e vërtetuar në gjyq,
– Dëftesë- pagesa që dëshmon pagesën e borxhit në tërësi.

Kur konsumatori kërkon ndryshimin e emrit me pjesëtar tjetër të familjes, nevojiten:
– Kërkesa e konsumatorit për ndryshimin e emrit,
– Certifikata familjare dhe deklarata nga konsumatori paraprak (aktual), që me dëshirë kërkon të ndërrohet emri në kartelën e llogarisë,
– Dëftesë- pagesa që dëshmon pagesën e borxhit në tërësi.

Kur konsumatori aktual lëshon objektin me qira, nevojiten:
– Kërkesa e qiramarrësit për ndryshimin e emrit,
– Certifikata e pronësisë së objektit,
– Kopja e kontratës për dhënien e objektit me qira,
– Certifikata e biznesit e qiramarrësit nëse objekti lëshohet me qira për veprimtari komerciale,
-Dëftesë -pagesa që dëshmon pagesën e borxhit në tërësi.

Kur konsumatori i evidentuar vdes, nevojiten:
– Kërkesa e anëtarit të familjes së konsumatorit që ka vdekur për ndryshimin e emrit,
– Certifikata familjare dhe certifikata e vdekjes,
– Dëftesë- pagesa që dëshmon pagesën e borxhit në tërësi.

DEKLARATË MBI POSEDUESIN FAKTIK PËR NDRRIMIN E EMRIT TE PRONARIT

Regjistrimi i konsumatorit të ri në KRU Prishtina sh.a.

Që të regjistroheni si konsumator i ri, ju duhet të paraqiteni në sportelet e Shërbimit për Konsumator dhe të plotësoni aplikacionin për lidhje të re. Me vete duhet të keni dokumentin identifikues. Konsumatorët komercialë duhet të sjellin edhe regjistrimin e biznesit. Nga ekipet e KRU Prishtina do të bëhet pranimi teknik. Pastaj do të bëni kërkesën për kyçje dhe të nënshkruani kontratën për furnizim me uje. KRU Prishtina do ta bëjë lidhjen e pikës matëse të konsumatorit brenda 48 orëve prej pranimit të kërkesës për kyçje.

Pas kësaj, konsumatori do të ketë status legal dhe mund t’i gëzojë të gjitha të drejtat sipas kontratës së nënshkruar për furnizim me uje.

APLIKACION PËR KUSHTE TEKNIKE
APLIKACION PËR KYÇJE
APLIKACION PËR LEGALIZIM TË KYÇJES INDIVIDUALE
APLIKACION PËR LEGALIZIM TË KYÇJES KOLEKTIVE
APLIKACION PËR DHËNJËN E INFORMACIONEVE PËR INFRASTRUKURË

Mbyll Panelin