Ku do të intervenohet sot?
Çfarë intervenimesh do të ketë?
Kush i realizon këto intervenime teknike?
Përgjatë intervenimit, a do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë?
• Sot intervenohet në këto zona:
– Rruga ” Tring Smajli “
– Rruga ” Skender Luarasi “
– Rruga ” Ismet Krasniqi “
– Rruga ” Nënë Tereza “
– Rruga ” Abedin Sogojeva “
– Fshati bardhosh.
• Intervenimet to të jenë të natyrës teknike, riparimi i defekteve në sistemin e rrjetit të ujësjellësit.
• Këto intervenime i realizojnë ekipet e shkëlqyeshme të mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit.
• Zakonisht, kur realizohen punimet e tilla teknike nuk ka ndërprerje të furnizimit me ujë, përveç kur natyra e intervenimit del të jetë më e ndërlikuar.