Zonat e intervenimit
Zonat e intervenimit të ditës së sotme: rruga ” Jusuf Sokoli “, rruga” Eduard Lir “, rruga” Fahri Fazliu “, rruga” Riza Dani”, rruga” Gollaku” në fshatin Llukar, lagje Tasligje, rruga” Qyqalla” në fshatin Bardh i Madh.
Natyra teknike e intervenimit: Riparimi i defekteve në rrjetin e ujësjellësit.