Analiza fiziko-kimike dhe bakteriologjike në lumenj
Përveç marrjes së mostrave të ujit dhe kryerjes së analizave fiziko-kimike dhe bakteriologjike në liqene akumuluese , në shumë pika në qytete e fshatra , vazhdimisht kryejmë analiza edhe në lumenjtë që derdhen në liqene.
Sot kemi marrë mostra edhe në lumin Slivova dhe lumin Mramor që derdhen në liqenin e Badocit.
😀