Zhbllokime e pastrime te pusetave te kanalizimit
• Pastrim i pusetave të kanalizimit,
• Zhbllokim i kanalizimeve prej rasteve më të lehta e deri ato më të rënda ( dëmtim i gypave të kanalizimit nga materiale ndërtimore , mbeturina të llojllojshme dhe mbetje të kafshëve të ndryshme),
• Vendosje të kapakëve të pusetave të kanalizimit, etj.
Ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të kanalizimit me përgjegjësi e përkushtim të jashtëzakonshëm po pastrojnë e zhbllokojnë puseta në zona të ndryshme të shërbimit.
Ju lutemi të kemi kujdes ndaj rrjetit të kanalizimit!
Hedhja e mbeturinave të bëhet në shportat e dedikuara për to dhe assesi në rrjete kanalizimesh!v