Lajmërim

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit, në bazë të kompetencave të dhëna me nenin 20, të Ligjit Nr. 05/L-042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit, dhe Kreut V të Rregullores Nr. 12/2020 për Përcaktimin e Tarifave për Shërbimet e Ujit në Kosovë, vë në diskutim publik:
 
Përcaktimin e tarifave të shërbimeve të ujit
Njoftohen të gjithë qytetarët, konsumatorët, grupet e interesit dhe palët tjera të interesuara që të marrin pjesë në diskutimin publik për përcaktimin e tarifave të Procesit Tarifor 2022-2024 të zonës së shërbimit të KRU ” Prishtina ” sh.a., Prishtinë.
Ky diskutim publik do të mbahet sipas këtyre specifikave:
Data: 19.11.2021
Ora : 11:00
Vendi: Ndërtesa e KRU ” Prishtina ”, Rruga ” Hazir Shala ” nr . 4, Prishtinë
Ofruesi i shërbimeve do të përgatis një prezantim nga BPRR.