Degjim Publik Procesi Tarifor 2022_2024

Përcaktimin e tarifave të shërbimeve të ujit Njoftohen të gjithë qytetarët, konsumatorët, grupet e interesit dhe palët tjera të interesuara që të marrin pjesë në diskutimin publik për përcaktimin e tarifave të Procesit Tarifor 2022-2024 të zonës së shërbimit të KRU ” Prishtina ” sh.a., Prishtinë. Ky diskutim publik do të mbahet sipas këtyre specifikave: Data: 01.12.2021 Vendi: Ndërtesa e KRU ” Prishtina ”, Rruga ” Hazir Shala ” nr . 4, Prishtinë Ofruesi i shërbimeve do të përgatis një prezantim nga BPRR.

Mund te ju referoheni linkut me poshte ku e gjeni thuajse  te plote Diskutimin publik:https://kru-prishtina.com/rz/plani-i-biznesit/