Lehtë dhe shpejt,realizonipagesa për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit
Thirr pa pagesë numrin 080090009,
Në shërbimin tuaj nga ora 08:00-22:00.
Paguaj faturat e ujit!
Lehtë dhe shpejt!
Keni borxhe të grumbulluara ndër vite?!!!
Atëherë, paguaj 10% të shumës totale të borxhit, pjesën e mbetur programoje me këste deri në 3 vjet!