Shmangni dërgimin e lëndës te Përmbaruesit Privat duke bërë pagesë të ujit

Prishtinë, 11 gusht  – Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” sh.a., qëllimin kryesor e ka ofrimin e shërbimeve të furnizimit me ujë të pijshëm për të gjithë konsumatorët në zonën e shërbimit. Për të përmbushur këtë mision me sukses dhe për të ofruar furnizim stabil me ujë të pijshëm dhe cilësorë, sigurisht që kërkohet angazhim maksimal dhe ka kosto të lartë në trajtimin e ujit dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit në vazhdimësi.

Në mënyrë që të ju ofrohet ky shërbim cilësor, kërkohet nga ju  që, të përmbushni obligimin tuaj ndaj pagesës së faturave të rregullta mujore për shpenzimin e ujit.

KRU “Prishtina” sh.a., ju njofton se duke filluar nga data 1 shtator 2020 do të filloj me procedimin e konsumatorëve borxhlinj në procedurë përmbarimore tek Permbaruesit Privat ( kjo vlen për konsumatorët me borxhe të akumuluara ndër vite). Inicimi i kësaj procedure përmes Përmbaruesve Privat do të krijonte shpenzime shtesë dhe do të vështiresonte përmbushjen e obligmit tuaj duke paguar taksën shtesë.

Deri më tash janë përgatitur me dhjetëra lëndë nga zyra ligjore dhe janë të gatshme për dërgim te përmbaruesi.

Prandaj, për të ju shmangur kësaj procedure, kërkohet nga ju që të reflektoni në kohë sa më të shkurtë dhe të përmbushni obligimin tuaj, në të kundertën do të jemi të detyruar që çdo konsumator borxhli, pa anashkaluar punonjësit e KRU “Prishtina” sh.a., do të dergohen në Përmbarim.

Faleminderit për pagesa të faturave të ujit!