Më poshtë mund të shkarkoni:

 Procedurat për dëmtimin e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit

  Procedura për Ankesa dhe Kerkesa të konsumatorëve

  Kyçja në shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit

 Procedurat gjatë procedimit në gjykatë i konsumatorëve për mospagesë të shërbimeve të ujit

  Vendim mbi Organizmin e mbrojtjes civile dhe emergjences ne ndermarjen publike te ujesjellsit regjinal prishtina

  Vendimi mbi përcaktimin e maksimumit të arkës dhe të pagesave me te gatshme nga arka

  Kodi i MirësjellJes për KUR Prishtina

  Vendimi mbi caktimin e limitit te telefonit

  Politikat dhe Procedurat per marredhenie te Punes