Konsumatorë i nderuar informacioni juaj për keqpërdorim do të mbetet konfidencial.

Emri juaj (kërkohet)

Emaili juaj (kërkohet)

Titulli

Komenti juaj

KUR “Prishtina” / rr. “Tahir Zajmi” p.n. / 10000 Prishtine, Kosove
web kontakti: info@kur-prishtina.com
Tel:Centrali- 038-603-212
Tel:Zyra per Konsumator: 038-603-010
Fax: 038-603-437
Dispiçeri: 044520-270
Tel.fix: 038-603-211 lok. 164