Më  poshtë mund të shkarkoni:

STATUTI I KRU-PRISHTINA SH.A

Rregullore për Procedurat e faturimit për shërbimet e Ujit

Kodi i Etikës dhe Mirësjelljes

Rregullore për procedurat e ndërrmarrjes së shërbimeve të Ujit

Rregullore mbi Zgjedhjen e Ankesave të Konsumatorëve në KRUPrishtina sh.a

Rregullore mbi Matjen e Ujit në KRUPrishtina sh.a

Rregullore mbi Lidhjen e Konsumatorëve në Sherbimin e Ujit në KRUPrishtina sh.a

  Statuti i KRUPrishtina

 Rregulla për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e vules dhe logos

Rregullore për përdorim të automjeteve të KRUPrishtina

Rregullore mbi shpenzimin e shpenzimeve te udhetimit zyrtar dhe ndihmave solidare

Rregullore për Menaxhimin e Depos të kru-prishtina

Rregulla e Përgjithshme për krijimin, administrimin dhe ruajtjen e bazes se te dhenave

Rregullore për Organizimin e orarit të punës në Zyrën e konsumatorëve dhe Qendrën kontaktuese

Rregulla e Pergjithshme per blerjen e mallit puneve dhe sherbimeve

Rregullore mbi Përgjegjësinë Disiplinore e Materiale

Vendim mbi Procedurat e Faturimit për Shërbimet e Ujit

Rregullore për Ndalimin e pirjes se duhanit

Rregullore për Mbrojtje në punë