Më poshtë mund të shkarkoni :

Vendim qe i vazhdohet kontrata edhe për nje mandat Sekretarit te KRU-Prishtina SH.A  z.Salih Gjonbalaj

Vendim që aprovohet Raporti i performancës se KRUP për muajin Shtator 2018

Vendim qe aprovon Raportin e Performances së KRUP,për TM3(tre mujori i tretë)

Vendim që aprovohen të gjitha rekomandimet nga KA të mbledhjes së 11 të rregullt të KA

 Vendim me te cilin aprovohet Plani i Biznesit 2019-2021 i KRU-Prishtina sh.a

Vendim qe emron ne poziten e Zëvendës-Kryeshefit z.Kujtim Xhelili

Vendim qe terheq vendimin e dates 05.11.2018 për anulim te procedures se rekrutimit per punetoret e Sigurimit Fizik

Vendim ku aprovohen te gjitha rekomandimet nga KA te mbledhjes se 8 të rregullt të KA

Vendim ku aprovohet Raporti financiar i bere nga zyra e Auditorit Kombëtar

Vendim mbi aprovimin e udhetimit zyrtar te BD dhe zyrtareve te KRUPrishtina

Vendim per anulimin dhe kthim ne piken zero te konkursit te dates 11.07.2018 nr .1227

Vendim ne emer te kompensimit per stimulimin e efikasitetit dhe per poziten e Zëvendës Kryeshefit

Vendim qe aprovohet performanca e kompanise duke u bazuar ne Raportin final nga zyra e Auditorit Kombëtarë

Vendim qe miraton ndryshimin e Statutit te Shoqerise Aksionare të kompanisë Rajonale Ujesjellesit Prishtina SH A

Vendim ku aprovohet Raporti i performances së KRUPrishtina per TM 1-rë vitit 2018

Aneksi i Statutit

Aprovohen të gjitha rekomandimet nga KA te mbledhjes se 7 te rregullt te KA te mbajtur me 02.07.2018

  Aprovohet nga KE per fillimin e procedurave per krijimin e pozites se Zëvendës Kryeshefit ne KRUPrishtina.

Vendim ku aprovohet Raporti i performances se kompanise per muajin Prill 2018.

Vendim per shfrytezim të makinerise se rëndë motorikeper shfrytezim pa vendim specifik nga ana e KE per punen qe e bëjnë në teren.

Vendim qe aprovohet nga KE per fillimin e procedurave per krijimin e pozites se Zëvendës Kryeshefit ne KRUPrishtina.

Vendim ku aprovohen rekomandimet e Komitetit të Auditimit nga Mbledhja e KA me datë 22.05.2018

Vendim mbi aprovimin e udhetimit zyrtar në pervjetor të themelimit të Ujësjellesit të Budapestit.

Mbi aprovimin e një  Trajnimi  4 ditor për Sekretarin e Kompanisë në Dubrovnik-Kroaci

Mbi aprovimin e udhëtimit zyrtar në konferencen e Ujrave të Danubit në Vjenë-Austri

Raporti i Performances për muajin Janar 2018, sygjerim për menaxhmentin dhe stafin që të vazhdohet deri ne realizim te Planit i Biznesit për vitin 2018

Vendim për anulim të pikes 4 dhe 7 të Konkursit nr. 311 dt.16.02.2018

Vendim mbi aprovimin e Raportit te Përformances se KRUP per muajin qershor 2017

Vendim për plotesimin e 6 mujorit te dytë të Planit të Biznesit 2017-2019

Vendim për aprovim të udhëtimit zyrtar te BD dhe 4 zyrtarëve te KRUP

Vendim qe aprovon poziten e nje asistenti Ekzekutiv ne kabinetin e KE te KRUP

 Vendim mbi aprovimin e udhëtimit zyrtar për Kryesuesin e Bordit dhe të Kryeshefit Ekzekutiv të KRUP

Ndryshim i vendimit të BD mbi limitet e reprezentacionit

Ndryshohet vendimi nga BD mbi kufizimin e përdorimit te automjeteve zyrtare

Vendim mbi raportin e performancës se kompanisë,për TM(tre mujori i pare)të vitit 2017

Vendim mbi raportin e performancës se kompanise per muajin Mars 2017

Vendim mbi aprovimin e performancës se kompanise per muajin Shkurt 2017

Aprovohet Raporti i performancës së KRUP , për muajin Janar 2017

Me këte vendim i Aprovohet KE dhe menaxhmenti të filloi përgatitjet për kërkesë për ARRU

Vendim mbi aprovimin e udhetimit zyrtar për KB dhe të KE të KRUPrishtina për në Panair në Berlin

Vendim që ngarkon sekretarin e KRUPrishtina si Koordinator rreth organizimin e Fabrikes se re ne Shkabaj

Vendim që obligon Zyrtaret e Lartë mospërdorimin e makinave zyrtare pas orarit të punës.

Vendim ku aprovon Raportin e Performancës së KRUPrishtina per muajin Dhjetor 2016

Vendim mbi organizimin e një konference për prezantim të sukseseve të arritura në KURPrishtina

Vendim për vërejtje me shkrim për shkelje Administrative nga z.Ilir Avdullahu

Aprovohet Raporti i përformancës së kompanisë, për muajin Tetor 2016

Të bëhet publikimi i të gjitha vendimeve që i merr Bordi i Drejtorëve

Vendim per menaxhimin e Depos se KUR- Prishtina

Vërejtje me shkrim z.Ilir Avdullahu ne poziten e Kryeshefit Ekzekutiv në KURP

Aprovohet Plani i Biznesit për vitin 2017-2019 të KURP

Emerimi i z.Sokol Duraku për Zyrtar Kryesor Financiar të KURP

Aprovohet Raporti i përformances së kompanise (tre mujori i dyte)të vitit 2016

 Vendim për rishpallje te konkursit për poziten e ZKF

Vendim mbi aprovimin e udhëtimit zyrtar për anëtaret e BD dhe 4 zyrtarëve kryesor te KURP

Vendim për vazhdim te kontrates se Zyrtarit z.Gjelosh Gojani

Miratohet vendimi per Zgjerimin e veprimtarise se Laboratorit për analiza te ujit me (kodi 7120)

Me këtë vendim BD i mundeson te gjithë kandidateve të vijn ne interviste per KE te KURP me 30.05.2016

Aprovohet Raporti i performances se KURP per MT 1-ë(tre mujori i pare)të vitit 2016….

 Miratohet ndryshimi i Statutit të Shoqerise Aksionare KURP në Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtina -KRUP

 Vendim i BD për uljen e shpenzimeve në perdorim te automjeteve te KURP,perveç KE të KURP

Vendim për zgjedhjen e Drejtorit Senior-Zëvendes Kryesues i BD

Vendim mbi Komitetin për Hulumtime dhe Teknologji

Vendim ku ndryshohet dhe vazhdohet puna e Komitetit për Staf dhe Shpërblime

Vendim me të cilin, përcaktohet limiti i reprezentacionit te KE në emer te kru-prishtina

Vendim me të cilin vazhdohet puna e Komitetit për Financa

 Aprovohet Raporti i përformances se kompanise per vitin 2015…..

Aprovohet Raporti per Kënaqshmerin e Konsumatoreve per ofrimin e sherbimeve per Ujë dhe Kanalizim

Vendim me të cilen i shqiptohet Verejtje me shkrim z.Selatin Retkoceri ne pozite të ZKF

Vendim me të cilin z.Gjelosh Gojani i vazhdohet kontrata për tre muaj……

Vendim për shpallje te konkursit per dy pozita sipas ligjit mbi NP….

Aprovohet vendimi për ushtrues detyre te ZKF z.Sokol Duraku

  Vendim për emërim Ilir Avdullau për UD -Kryeshef Ekzekutiv te KURP

Vendim i cili e shkarkon nga detyra si Zyrtar Kryesor Financiar -Selatin Retkocerin

Vendim që e shkarkon z.Gjelosh Vataj nga pozita e Kryeshefit Ekzekutiv të KURP

Vendim për miratimin e rregulloreve të-brendshme të kompanisë