Sokol Duraku

Profil i shkurtër i autorit

Sokol Duraku  edukimin  katër-vjeçar e kreu ne Universitetin e Prishtinës drejtimi -Banka Dhe Financa dhe Kontabilitet, pastaj vazhdoj studimet Post diplomike ne Universitetin e Prishtinës–  Drejtimi i Bankave, Financa.

Sokol Duraku ka vazhduar  edhe  studime dhe shume trajnime te ndryshme te tjera profesionale me qellim te ngritjes profesionale si:

Ne vitin 2012 ne WIFI Austriak & Oda Ekonomike  e Kosovës modulet si(Resurset Njerëzore Menaxhimi i Kohës dhe Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli, në vitin 2007 te Qendra e Inteligjencës Financiare, po ashtu ne ketë vit ne Deutsche Gesellschaft fur Qualitat dhe Organizata Evropiane për Cilësi, Menaxher i Cilësisë me  ISO 9001 në këto fusha si: Sistemi i Menagjimit te Cilësisë, Aplikimi i Sistemit të Menagjimit te Cilësisë, Metodat Statistikore ne Aplikimin e Menagjimin e Cilësisë, Menagjimi Total i Cilësisë – Përmirësimi i Vazhdueshëm, Certifikimi për ngritje te sistemit te cilësisë me standarde ISO 9000 .

Z.Duraku ka  punuar  si Udhëheqës  i  Auditimit te Brendshëm ne Policinë e Kosovës nga viti 2003-2005 me  pastaj ne Kompani private te Auditmit Meha & Company si Auditor I Pavarur prej vitit 2006 – 2008, International Village”si Menaxher  i  Financave dhe Administratës, në Interpress R. Company“ – Kosova Sot si Menaxher i  Financave  dhe Kontabilitetit nga viti 2009 – 2010 .

Ne KRU Prishtina ka filluar ne vitin 2010-2012   si auditor i brendshëm ,kurse që nga Shtatori 2012  deri 2015 si Menaxher Kontabilitetit dhe Thesarit dhe nga 2015 dhe vazhdon edhe sot  në pozitën Drejtor Financiar ne KRU Prishtina sh.a.


salih-gjonbalaj

Z.Gjonbalaj  kreu  studime  Pasdiplomike  dega – Juridikoadministrativ, Prishtinë, Diplomë e Studimit ne Akademinë Diplomatike Shqiptar nëTiranë Certifikatë e Trajnimit nga Oda e Avokateve te Kosovës për fushën e  Drejtësi. Certifikatën  e Provimit te Jurispodences nga Ministria e Drejtësisë, Qeveria e Republikës se Kosovës.

Në vitet 1999-2001 ishte në KEK si  ndihmës Drejtor  për  Çështje  Juridike, Kadrovike, Administrative  dhe  Informim.,  viti 2001 si Asistent  i  Menaxherit  të Burimeve  Njerëzore , KEK-2005 -Ekspertë për punë Speciale në Divizionin e Burimeve Njerëzore,  KEK – 2006 si Mbështetës Afarist për BNJ dhe Çështje Juridike në Divizionin  e  Furnizimit,  KEK-2006 Udhëheqës i  Sektorit  për  kujdes  ndaj Konsumatorëve, Divizioni i Furnizimit dhe Këshilltar i lartë Ligjorë dhe Rregullativ, Divizioni i Furnizimit,  KEK-2008 Drejtor Ekzekutiv i Serviseve të Korporatës,  KEK -2009 Menaxher për Verifikim te kualiteti , vitin 2010  Specialist  për  marrëdhënie me ZRRE-KEK. Salih A. Gjonbalaj  emrohet  Sekretar  i   Kompanisë  Rajonale  të  Ujësjellësit “PRISHTINA”SH.A  me  08.10.2012.