Konsumatori i cili është shkyçur nga rrjeti për shkaqe të ndryshme dhe kërkon të rikyçet në rrjetin e furnizimit me ujë,KURP do te rikyç konsumatorin që ka plotësuar kushtet për ri- kyçje, duke përfshirë rastet kur konsumatori ka paguar shumën e faturave sipas rregullës për Kushtet e Përgjithshme të furnizimit me ujë, ka nënshkruar një marrëveshje me KURP, ose ka kryer veprimin e kërkuar që ka qenë shkas për shkyçje.

Më poshtë mund të shkarkoni :

Aplikacion për Legalizim të kyçjes

Formular për Kerkesë dhe Ankesë

Aplikacion për kyçje të re

Kërkesë për verifikim të saktësisë së ujëmatësit