Që të regjistroheni si konsumator i ri, ju duhet të paraqiteni në sportelet e Shërbimit për Konsumator dhe të plotësoni aplikacionin për lidhje të re. Me vete duhet të keni dokumentin identifikues. Konsumatorët komercialë duhet të sjellin edhe regjistrimin e biznesit. Nga ekipet e KURP-se do të bëhet pranimi teknik. Pastaj do të bëni kërkesën për kyçje dhe të nënshkruani kontratën për furnizim me ujë të pijshëm.KURP do ta bëjë lidhjen e pikës matëse të konsumatorit brenda 48 orëve prej pranimit të kërkesës për kyçje.

Më poshtë mund të shkarkoni :

  Rregullorja për kartën e konsumatorit të shërbimeve të ujit në Kosovë

 Kontratë_e_shërbimit në_KRU-Prishtina

  Aplikacion per kyçje te re