Data                       Afati i fundit                             Titulli


31.03.2015            07.04.2015                         Shpime dhe Analiza Gjeomekanike

09.03.2015            11.03.2015                         Furnizim me Lëndë djegëse DIZEL

19.02.2015            03.03.2015                         Servisimi dhe Kalibrimi i pajisjeve Kimike dhe Mikrobiologjike

05.02.2015            11.02.2015                         Kalibrimi dhe servisimi i pajisjeve matese ne laborator kimik dhe mikrobiologjik

26.01.2015            02.02.2015                         Furnizim me valvula bllokuese

22.01.2015            29.01.2015                         Furnizim me Çanta për lexues dhe inspektorë