Më poshtë mund të shkarkoni:

 Raporti i Auditorit të pavarur,pasqyrat financiare 2016

Raporti i Hulumtimit të Knaqshmërisë së konsumatorëve me shërbime të KRUPrishtina SH.A

Raporti mbi sondazhin e kenaqshmerise së konsumatorëve 2015 të KUR PRISHTINA

Raporti mbi Hulumtimin e kënaqshmerisë së konsumatorëve 2014  të KUR PRISHTINA

Raporti i Auditorit te Pavarur te Pasqyrave Financiar-2014

Pasqyrat financiare dhe raport i auditorëve të pavarur 2013

Pasqyrat financiare dhe raport i auditorëve të pavarur 2012

 Plani i Biznesit 2016-2018

Plani i Biznesit 2015-2017

Plani i Biznesit 2014-2016