Më  poshtë mund të shkarkoni:

Rregullore mbi Zgjedhjen e Ankesave të Konsumatorëve ne KRU”Prishtina”SH.A

Rregullore mbi Matjen e Ujit, në KRU”Prishtina”SH.A

Rregullore mbi Lidhjen e Konsumatoreve në Shërbimin e Ujit, në KRU”Prishtina”SH.A

  Statuti i KRUPrishtina

 Rregulla për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e vules dhe logos

Rregullore për përdorim të automjeteve të KRUPrishtina

Rregullore mbi shpenzimin e shpenzimeve te udhetimit zyrtar dhe ndihmave solidare

Rregullore për Menaxhimin e Depos të kru-prishtina

Rregulla e Përgjithshme për krijimin, administrimin dhe ruajtjen e bazes se te dhenave

Rregullore për pagesen e paradhenies nga paga bruto

Rregullore për pjesën Stimualtive të pages

Rregullore për Organizimin e orarit të punës në Zyrën e konsumatorëve dhe Qendrën kontaktuese

Rregulla e Pergjithshme per blerjen e mallit puneve dhe sherbimeve

Rregullore mbi Përgjegjësinë Disiplinore e Materiale

Rregullore për Ndalimin e pirjes se duhanit

Rregullore për Mbrojtje në punë