Sokol Duraku

Z.Sokol Duraku  edukimin  katër-vjeçar e kreu ne Universitetin e Prishtinës drejtimi -Banka Dhe Financa pastaj vazhdoj studimet Postdiplomike ne Universitetin e Prishtinës –  Drejtimi i Bankave,Financa dhe  Kontabilitet Ne vitin 2012 Z. Sokol Duraku vazhdoj edhe studime tjera profesionale me qellim te ngritjes profesionale për zbatim te perpikte te rregullave dhe obligimeve ligjore ndaj ATK-së Modulet:(Deklarimi Elektronik,Zbatimi i Legjislacionit.

Vendimet shpjeguese për Ujesjellësa,Trajtimi dhe zhvlerësimi  i Aseteve,Trajtimi i Borgjeve te Keqija,Trajtimi i Donacioneve dhe Granteve Qeveritare etj).Ne vitin 2012 ne WIFI Austriak & Oda Ekonomike  e Kosoves modulet si(Resurset Njerzore Menaxhimi i Kohes dhe Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli,ne vitin 2007 te Qendra e Intelegjences Financiare,poashtu ne kete vit ne Deutsche Gesellschaft fur Qualitat dhe Organizata Europiane per Cilesi, Menagjer i Cilësisë me  ISO 9001 në këto fusha si: Sistemi i Menagjimit te Cilesise, Aplikimi i Sistemit të Menagjimit te Cilesise,Metodat Statistikore ne Aplikmin e Menagjimin e Cilesise,Menagjimi Total i Cilesise – Permirsimi i Vazhdueshem, Certifikimi per ngritje te sistemit te cilesise me standarde ISO 9000 .

Kompanija Sofreco me bazë në Francë ofron trajnime për revizor të brëndshëm të institucioneve publike të  Kosovës.Z.Sokoli punoj si Menaxher I  Auditimit te Brendshem ne Policine e Kosoves,ne International Village”si Menaxher  i  Financave dhe Administrates,ne Interpress R. Company“ – Kosova Sot si Menaxher i  Financave  dhe Kontabilitetit .Gjate viteve 2010-2012   punoj si auditor i brendshem ne KRUPrishtina,kurse që nga Shtatori 2012  –  vazhdon në  „UJESJELLESI  RAJONAL  PRISHTINA“ sh.a në poziten Drejtor Financiar.


salih-gjonbalaj

Z.Gjonbalaj  kreu  studime  Pasdiplomike  dega – Juridikoadministrativ, Prishtinë, Diplomë e Studimit ne Akademinë Diplomatike Shqiptar nëTiranë Certifikatë e Trajnimit nga Oda e Avokateve te Kosovës për fushën e  Drejtësi. Certifikatën  e Provimit te Jurispodences nga Ministria e Drejtësisë, Qeveria e Republikës se Kosovës.

Në vitet 1999-2001 ishte në KEK si  ndihmës Drejtor  për  Çështje  Juridike, Kadrovike, Administrative  dhe  Informim.,  viti 2001 si Asistent  i  Menaxherit  të Burimeve  Njerëzore , KEK-2005 -Ekspertë për punë Speciale në Divizionin e Burimeve Njerëzore,  KEK – 2006 si Mbështetës Afarist për BNJ dhe Çështje Juridike në Divizionin  e  Furnizimit,  KEK-2006 Udhëheqës i  Sektorit  për  kujdes  ndaj Konsumatorëve, Divizioni i Furnizimit dhe Këshilltar i lartë Ligjorë dhe Rregullativ, Divizioni i Furnizimit,  KEK-2008 Drejtor Ekzekutiv i Serviseve të Korporatës,  KEK -2009 Menaxher për Verifikim te kualiteti , vitin 2010  Specialist  për  marrëdhënie me ZRRE-KEK. Salih A. Gjonbalaj  emrohet  Sekretar  i   Kompanisë  Rajonale  të  Ujësjellësit “PRISHTINA”SH.A  me  08.10.2012.